Všeobecné obchodné podmienky Q1.sk, s.r.o.

ďalej len „VOP pre službu registračného sídla ponúkanú prostredníctvom webovej lokality ADRESA.SK

Príloha k Zmluve o poskytovaní registračného sídla

Článok I
Definícia pojmov

Na účely poskytovania služby registračného sídla, ponúkanej prostredníctvom webovej lokality www.adresa.sk, majú pojmy uvedené v týchto VOP nasledovný význam:

1) Poskytovateľ – spoločnosť Q1.sk, s.r.o., so sídlom: M. Curie Sklodowskej 4, 851 04 Bratislava, IČO: 50495241, DIČ: 2120352399, zapísaná v OR MS BA III., oddiel: Sro., vložka č. 114252/B (ďalej len ako „Poskytovateľ“ vo všetkých gramatických tvaroch).

2) Odberateľ – fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva služby poskytované Poskytovateľom na základe Zmluvy o poskytovaní virtuálneho sídla uzavretej s Poskytovateľom (ďalej len ako „Odberateľ“ vo všetkých gramatických tvaroch).

3) Zmluvná strana – Poskytovateľ alebo Odberateľ samostatne (ďalej len ako „Zmluvná strana“ vo všetkých gramatických tvaroch jednotného čísla).

4) Zmluvné strany – Poskytovateľ a Odberateľ spoločne (ďalej len ako „Zmluvné strany“ vo všetkých gramatických tvaroch množného čísla).

5) Zmluva –  písomná zmluva o zriadení registračného sídla a poskytovaní služby „Virtuálne sídlo“, uzatvorená medzi Poskytovateľom a Odberateľom. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodli inak (ďalej len ako „Zmluva“ vo všetkých gramatických tvaroch).

6) Služba – poskytnutie registračného sídla (virtuálneho sídla) alebo iných súvisiacich služieb v zmysle Objednávky (ďalej len ako „Služba“ vo všetkých gramatických tvaroch).

7) Sídlo – sídlo právnickej osoby a miesto podnikania fyzickej osoby, ktoré je zapísané v obchodnom registri, živnostenskom registri alebo v inej evidencii ustanovenej osobitným zákonom (ďalej len ako „Sídlo“ vo všetkých gramatických tvaroch).

8) Adresa Poskytovateľa – Odberateľom zvolená adresa Poskytovateľovej nehnuteľnosti, ktorú bude viesť Odberateľ ako sídlo, resp. miesto svojho podnikania v Obchodnom registri SR, Živnostenskom registri SR alebo inom registri ustanovenom osobitným zákonom (ďalej len ako „Adresa Poskytovateľa“ vo všetkých gramatických tvaroch).

9) Nehnuteľnosť – Šustekova 49, nebytový priestor č. 824 nachádzajúci sa vo vchode č. 49 polyfunkčného domu na ulici Šustekova v m. č. Petržalka so súpisným číslom 3697 (ďalej len ako „Nehnuteľnosť“ vo všetkých gramatických tvaroch).

10) Notifikácia – oznámenie o Doručenej zásielke, zaslané elektronicky na Kontaktný e-mail Odberateľa (ďalej len ako „Notifikácia“ vo všetkých gramatických tvaroch). Notifikácia obsahuje stručné informácie o zásielke; dátum doručenia, meno odosielateľa, ak je známy a stručný popis alebo naskenovanú zásielku, ak je služba dojednaná.

11) Kontaktná adresa Odberateľa  – poštová adresa zvolená Odberateľom, uvedená v Zmluve, určená na preposielanie poštových zásielok (ďalej len ako „Kontaktná adresa Odberateľa“ vo všetkých gramatických tvaroch).

12) Kontaktný e-mail Odberateľa – e-mailová adresa zvolená Odberateľom, uvedená v Zmluve, určená na preposielanie Notifikácií (ďalej len ako „Kontaktný e-mail Odberateľa“ vo všetkých gramatických tvaroch).

13) Kontaktné telefónne číslo Odberateľa – telefónne číslo zvolené Odberateľom, uvedené v Zmluve, určené na kontaktovanie Odberateľa Poskytovateľom na účely plnenia Zmluvy (ďalej len ako „Kontaktné telefónne číslo Odberateľa“ vo všetkých gramatických tvaroch).

14) Odmietnutie zásielok – poštové zásielky, doručené na adresu Poskytovateľa pre Odberateľa, nie sú prevzaté a sú vrátené poštovému doručovateľovi alebo pobočke Slovenskej pošty, týka sa to aj oznámení o doručení zásielok pri doporučenej pošte (ďalej len ako „Odmietnutie zásielok“ vo všetkých gramatických tvaroch).

15) Cenník – aktuálny prehľad cien za ponúkané služby, zverejnený a dostupný v elektronickej forme na internetovej stránke Prevádzkovateľa, na https://www.adresa.sk/cennik-sluzieb/ (ďalej len ako „Cenník“ vo všetkých gramatických tvaroch).

16) Softvér – webová aplikácia Poskytovateľa, ktorá slúži Objednávateľovi na využívanie, úpravu alebo pridanie služieb (ďalej len ako „Softvér“ vo všetkých gramatických tvaroch).

17) Odstúpenie od zmluvy – odstúpenie od všetkých záväzkov vzniknutých zo zmluvy, ktorým dochádza k ukončeniu poskytovania všetkých služieb (ďalej len ako „Odstúpenie od zmluvy“ vo všetkých gramatických tvaroch).

Článok II
Základné ustanovenia

1) Poskytovateľ vydáva tieto VOP spoločnosti Q1.sk, s.r.o., pre poskytovanie služby registračného sídla.

2) VOP upravujú vzťahy medzi Poskytovateľom a tretími osobami ako jeho klientmi, týkajúce sa poskytovania služieb zo strany Poskytovateľa, v nehnuteľnosti Poskytovateľa a sú záväzné pre Zmluvné strany.

3) VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy medzi Poskytovateľom a Odberateľom a sú zverejnené a dostupné v elektronickej forme na internetovej stránke Prevádzkovateľa, na https://www.adresa.sk/vseobecne-obchodne-podmienky/.

4) VOP vychádzajú z obchodných zvyklostí pri poskytovaní služby registračného sídla, platných právnych predpisov, najmä zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Obchodný zákonník“), a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Občiansky zákonník“).

Článok III
Práva a povinnosti Zmluvných strán

1) Poskytovateľ vyhlasuje, že je oprávnený poskytovať Služby na adrese Nehnuteľnosti uvedenej v článku I bod 10) na základe vlastníckych práv a k plneniu Zmluvy disponuje príslušným živnostenským oprávnením.

2) Táto zmluva v žiadnom prípade nezakladá užívacie právo Odberateľa k Nehnuteľnosti alebo jej časti, nie je nájomnou ani inou zmluvou, na základe ktorej by Odberateľovi vzniklo  užívacie právo k Nehnuteľnosti alebo jej časti.  Žiadne ustanovenie Zmluvy nemožno vykladať spôsobom, ktorý zakladá zaťaženie Nehnuteľnosti Prevádzkovateľa užívacím právom Odberateľa.

Nehnuteľnosť podľa Čl. I ods. 10) nie je určená na vykonávanie akejkoľvek podnikateľskej činnosti Odberateľa, nie je v nej možné vykonávať žiadnu podnikateľskú činnosť, napr. organizovať a dojednávať stretnutia. Všetky hnuteľné veci, nachádzajúce sa v Nehnuteľnosti, sú vo výlučnom vlastníctve Poskytovateľa a v nehnuteľnosti sa nenachádzajú a v budúcnosti sa ani nebudú nachádzať žiadne hnuteľné veci vo výlučnom, podielovom alebo bezpodielovom spoluvlastníctve Odberateľa.

Poskytovaním Služby Odberateľovi nevzniká nárok na sprístupnenie Nehnuteľnosti. Odberateľ nie je oprávnený umiestňovať v Nehnuteľnosti ani na jej priľahlých pozemkoch vlastné nápisy, označenia, vnášať do nej akékoľvek hnuteľné veci. V prípade porušenia tejto povinnosti je Poskytovateľ oprávnený okamžite odstúpiť od Zmluvy. Nárok Poskytovateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý.

3) Odberateľ je povinný zdržať sa konania, ktoré by poškodzovalo dobré meno Poskytovateľa. V prípade porušenia tejto povinnosti je Poskytovateľ oprávnený okamžite odstúpiť od Zmluvy. Nárok Poskytovateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý.

4) Odberateľ má právo požiadať o zmenu rozsahu a nastavenia služieb v Zmluve, ak má Poskytovateľ takúto službu uvedenú v Čl. IV týchto VOP. V prípade, že zmena neovplyvňuje cenu hradenú Odberateľom za služby, zmena sa vykoná bez zbytočného odkladu. Ak ide o službu, ktorá ovplyvňuje cenu hradenú Odberateľom, zmena nastáva k poslednému dňu predplateného obdobia, prípadne po individuálnej dohode Zmluvných strán.

5) Odberateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Poskytovateľovi  zmenu svojich identifikačných, fakturačných, kontaktných údajov, v opačnom prípade je Poskytovateľ oprávnený pozastaviť poskytovanie Služieb.

Článok IV
Služby

Pod poskytovaním Služieb sa rozumejú nasledovné činnosti:

1) Súhlas so zápisom adresy ako sídla obchodnej spoločnosti do verejnej evidencie (ďalej len ako „Súhlas so zápisom adresy“ vo všetkých gramatických tvaroch);  Poskytovateľ dodá Odberateľovi písomný Súhlas so zápisom adresy, na Adrese Poskytovateľa, potrebný na zápis Adresy Poskytovateľa ako sídla Odberateľa ​v Obchodnom registri SR (ďalej len ORSR), Živnostenskom registri SR (ďalej len ŽRSR) alebo inom registri podľa osobitných predpisov, s úradne osvedčeným podpisom. Ak nie je dojednané inak, Súhlas so zápisom adresy zašle Poskytovateľ Odberateľovi elektronicky na Kontaktnú e-mailovú adresu uvedenú v Zmluve.  Odberateľ je oprávnený používať Adresu Poskytovateľa ako svoje sídlo vo svojich písomnostiach, v úradnom a obchodnom styku.

2) Označenie poštovej schránky; Poskytovateľ sa počas trvania Zmluvy zaväzuje označiť poštovú schránku prislúchajúcu k Nehnuteľnosti obchodným menom Odberateľa spôsobom podľa svojho uváženia s cieľom informovať o sídle Odberateľa. Za označenú poštovú schránku sa na účely týchto VOP rozumie aj označenie poštového priečinka Poskytovateľa priložením zoznamu obchodných mien Odberateľov alebo iným vhodným spôsobom podľa uváženia Poskytovateľa.

3) Preberanie poštových zásielok; Poskytovateľ prevezme iba listové poštové zásielky určené pre Odberateľa doručené Slovenskou poštou.

Prevzatie doporučených zásielok, zásielok s doručenkou, zásielok do vlastných rúk, je podmienené udelením splnomocnenia Poskytovateľovi. Udelením splnomocnenia podľa predošlej vety sa rozumie zriadenie Preukazu splnomocnenca na pobočke Slovenskej pošty, s vyznačením nevyhnutného rozsahu, na meno Poskytovateľa ako splnomocnenca a jeho doručenie Poskytovateľovi.

Prevzatie neštandardných zásielok je zo služby vylúčené, pokiaľ nie je Zmluvnými stranami písomne dohodnuté inak. Pod neštandardnou zásielkou sa rozumie zásielka, ktorá má aspoň jednu z uvedených vlastností:

  • hmotnosť presahujúcu 0,5 kg;
  • rozmer ktorejkoľvek strany presahujúci 33 cm;
  • súčet strán (dĺžka, šírka, hrúbka) presahujúci 65 cm;
  • hrúbka zásielky presahujúca 4 cm;
  • s jej prevzatím sa spája povinnosť úhrady peňažnej čiastky alebo poskytnutie iného plnenia;
  • existuje dôvodné podozrenie na nebezpečný alebo nezákonný obsah zásielky.

Reklamné a propagačné materiály doručené na Adresu poskytovateľa na meno Odberateľa sa nepovažujú za prevzatú listovú zásielku. Poskytovateľ takéto materiály zlikviduje po doručení na Adresu poskytovateľa bez predošlej Notifikácie Odberateľov. Identifikácia reklamných a propagačných materiálov prebieha na základe toho, že sú totožné reklamné a propagačné materiály zasielané aj ďalším klientom Poskytovateľa.

Poskytovateľ nemá povinnosť prebrať zásielky doručené kuriérskou službou.

4) Úschova poštových zásielok; ak nie je písomne dojednané inak, Poskytovateľ uchováva vyzdvihnuté zásielky po dobu 12 kalendárnych mesiacov. Po uplynutí lehoty podľa predošlej vety je Poskytovateľ oprávnený uschované zásielky zlikvidovať.

5) Preposielanie poštových zásielok; ak je Služba objednaná, Poskytovateľ bude preposielať prevzaté listové zásielky na Kontaktnú adresu Odberateľa v dojednanej periodicite. Preposlané zásielky, ktoré sa Poskytovateľovi vrátia ako neprevzaté alebo nedoručené, budú uschované podľa bodu 4).

Ak nie je písomne dojednané inak, služba preposielania poštových zásielok je poskytovaná a realizovaná na území SR.

Článok V
Odmena za služby

1) Odberateľ sa zaväzuje uhrádzať Poskytovateľovi za poskytované služby platby podľa jednotlivých položiek cenníka Poskytovateľa.

2) Poskytovateľ si vyhradzuje právo Cenník upravovať, a to bez predošlého upozornenia adresovaného Odberateľovi.

3) Odberateľ hradí platby za poskytované služby na základe faktúry vystavenej Poskytovateľom. Poskytovateľ zasiela Odberateľovi faktúry na úhradu platieb za poskytované služby elektronickou formou vo formáte PDF na Kontaktnú e-mailovú adresu Odberateľa uvedenú v Zmluve. Ak nie je dojednané inak, Odberateľ uhrádza platby bezhotovostným prevodom na bankový účet Poskytovateľa uvedený vo faktúre alebo zálohovej faktúre.

4) Platby sú splatné v lehote splatnosti faktúry alebo zálohovej faktúry.

5) Za deň úhrady sa považuje deň pripísania platby v plnej výške v prospech bankového účtu Poskytovateľa.

6) Platby za poskytované služby uskutočňuje Odberateľ v mene euro.

7) V prípade omeškania platby je Poskytovateľ oprávnený účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. Ak Odberateľ vystavenú faktúru reklamuje, je povinný zaplatiť čiastku, na ktorú sa reklamácia nevzťahuje, a to v lehote splatnosti, inak mu bude účtovaný úrok z omeškania vo výške uvedenej v týchto VOP.

8) Poskytovateľ si vyhradzuje právo na Odmietnutie zásielok a pozastavenie poskytovania služieb podľa Zmluvy po dobu omeškania Odberateľa s úhradou ktorejkoľvek platby alebo úrokov z omeškania.

9) Ak sa Odberateľ dostane do omeškania s úhradou ktorejkoľvek platby za služby poskytované podľa Zmluvy po dobu dlhšiu ako 30 dní, je Poskytovateľ oprávnený okamžite odstúpiť od Zmluvy.

10) Poskytovateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od Zmluvy, ak sa Odberateľ opakovane dostane do omeškania s úhradou ktorejkoľvek platby za služby poskytovanej na základe Zmluvy, bez ohľadu na počet dní omeškania.

11) Pri predčasnom ukončení Zmluvy sa Odberateľovi nevracia žiadna časť uhradenej platby.

Článok VI
Trvanie a ukončenie Zmluvy

1) Ak nie je dojednané inak, Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť jej podpisom Zmluvnými stranami. Poskytovateľ je povinný začať s poskytovaním Služieb až po pripísaní platby na svoj bankový účet podľa Čl. V bod 5).

2) Záväzok poskytovať ktorúkoľvek službu, dojednanú v Zmluve je možné ukončiť:

  • dohodou Zmluvných strán,
  • výpoveďou ktorejkoľvek zo Zmluvných strán,
  • odstúpením od Zmluvy,
  • zánikom ktorejkoľvek zo Zmluvných strán bez právneho nástupcu.

a) Dohodou Zmluvných strán možno ukončiť ktorýkoľvek záväzok alebo aj všetky záväzky vzniknuté zo Zmluvy naraz k akémukoľvek dňu a z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu.

b) Výpoveďou je oprávnená ukončiť ktorýkoľvek záväzok alebo aj všetky záväzky vyplývajúce zo Zmluvy naraz ktorákoľvek zo Zmluvných strán. Výpovedná lehota sú 2 mesiace a plynie od 1. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane.

c) Zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od záväzku vzniknutého zo Zmluvy, alebo odstúpiť od Zmluvy v prípadoch ustanovených týmito VOP, a to písomným vyhlásením adresovaným druhej Zmluvnej strane. Odstúpenie je účinné okamihom doručenia odstúpenia druhej Zmluvne strane. Ktorákoľvek zo Zmluvných strán je ďalej oprávnená odstúpiť od záväzku vzniknutého zo Zmluvy v prípade, ak druhá Zmluvná strana porušila povinnosti vyplývajúce z tohto záväzku, bola na porušenie písomne upozornená, avšak ani napriek upozorneniu a výzve k riadnemu plneniu v súvislosti s týmto záväzkom nedošlo.

Poskytovateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od Zmluvy, ak:

  • Odberateľ mešká s úhradou platby podľa Čl. V bod 9),
  • Odberateľ využíva Služby na konanie, ktoré je v rozpore s platnými právnymi predpismi, dobrými mravmi alebo je iným spôsobom spôsobilé poškodiť Poskytovateľa, alebo na takéto konanie existuje dôvodné podozrenie,
  • voči Odberateľovi bolo začaté konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie alebo ak Odberateľ vstúpil do likvidácie,
  • ak je Objednávateľ evidovaný ako dlžník/neplatič pre orgány verejnej správy alebo u exekútora.

3) Odberateľ je povinný najneskôr do 30 dní od ukončenia Zmluvy ako celku alebo od skončenia záväzku vzniknutého zo Zmluvy, na základe ktorého poskytuje Poskytovateľ Odberateľovi Službu uvedenú v článku IV bod 1) týchto VOP, zabezpečiť zmenu Adresy Poskytovateľa zapísanej ako sídlo Odberateľa v príslušnom ORSR, ŽRSR alebo inom registri vedenom podľa osobitných predpisov. Za nesplnenie tejto povinnosti je Objednávateľ povinný uhradiť Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10,00 eur za každý deň omeškania. Zmluvná pokuta je splatná na základe Poskytovateľom vystavenej faktúry.

4) Ak Odberateľ nezabezpečí zmenu vyplývajúcu z predchádzajúceho bodu, Poskytovateľ je oprávnený:

  • zabezpečiť výmaz Adresy Poskytovateľa z príslušného registra sám na náklady Odberateľa, ktoré si u Odberateľa bude uplatňovať prostredníctvom príslušného súdu,
  • požiadať živnostenský úrad o zrušenie živnosti, ak Odberateľ využíva Adresu Poskytovateľa aj po ukončení Zmluvy, na náklady Odberateľa, ktoré si u Odberateľa bude uplatňovať prostredníctvom príslušného súdu.

Povinnosť Objednávateľa uhradiť zmluvnú pokutu podľa bodu 3) tohto Článku nie je nijako dotknutá využitím oprávnenia Poskytovateľa na postup podľa tohto bodu.

5) Ak dôjde k ukončeniu akýchkoľvek záväzkov vzniknutých zo Zmluvy, neznamená to zánik nesplatených záväzkov Odberateľa. Ustanovenia týchto VOP, z ktorých vyplýva, že Odberateľ si má plniť záväzky až do zániku Zmluvy, ostávajú zachované aj po zániku Zmluvy.

Článok VII
Vylúčenie zodpovednosti

1) Poskytovateľ nezodpovedá za kvalitu Služieb ovplyvnenú použitými technológiami. Poskytovateľ taktiež nezodpovedá za technické problémy Softvéru, ktoré nespôsobil, ani za poruchy, výpadky či chyby v službách tretích strán. Taktiež nezaručuje bezchybné fungovanie Softvéru a nenesie zodpovednosť za správnosť, úplnosť a aktuálnosť obsahu ani za škody vzniknuté v súvislosti s pripojením a používaním Softvéru.

2) Poskytovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú Objednávateľovi treťou osobou, ktorá získala neoprávnený prístup k Softvéru alebo manipulovala s uloženými dátami. Zodpovednosť Poskytovateľa za obsah prenášaných informácií upravujú platné právne predpisy, najmä § 6 Zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov.

3) Poskytovateľ nezodpovedá za škodu alebo ušlý zisk, ktorý vznikol v dôsledku prerušenia poskytovania Služieb podľa Zmluvy, Objednávky alebo VOP Objednávateľovi alebo tretím osobám.

4) Poskytovateľ neponúka žiadne záruky ani náhrady za stratené zásielky, ktoré mali byť doručené na Adresu Poskytovateľa, alebo boli na Adresu Poskytovateľa už doručené.

Článok VIII
Záverečné ustanovenia

1) Objednávateľ vyhlasuje, že v Nehnuteľnosti Poskytovateľa nemá žiaden svoj majetok a žiadne veci nachádzajúce sa tam nemôžu byť postihnuté exekúciou voči Poskytovateľovi ani inej osobe majúcej veci v Nehnuteľnosti, nemôžu spadať do konkurznej podstaty na majetok Objednávateľa.

2) Ak sa ustanovenia VOP odlišujú od Zmluvy, prednosť má Zmluva pred VOP. Vzťahy medzi Zmluvnými stranami, ktoré neupravujú tieto VOP, sa spravujú príslušnými platnými právnymi predpismi na území Slovenskej republiky, najmä Obchodným zákonníkom a Občianskym zákonníkom.

3) Všetky oznámenia a ďalšie úkony vrátane právnych úkonov, ktoré majú byť podľa Zmluvy alebo príslušných právnych predpisov urobené písomne alebo budú urobené písomne, sa budú doručovať druhej Zmluvnej strane osobne, kuriérom alebo doporučenou poštou do vlastných rúk na adresu sídla Zmluvnej strany uvedenú v ORSR. Zmluvné strany sa dohodli, že ak adresát odmietne prevziať zásielku alebo ak sa zásielka vráti odosielateľovi ako nedoručená, platí, že zásielka bola doručená na druhý deň po dni jej odoslania.

4) Ak sa niektoré ustanovenia týchto VOP stanú celkom alebo sčasti neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení. Namiesto neplatných, neúčinných a nevykonateľných ustanovení sa použijú ustanovenia príslušných právnych predpisov.

5) Zmluvné strany sa zaväzujú vynaložiť maximálne úsilie na riešenie sporov vyplývajúcich zo Zmluvy rokovaním s cieľom vyriešiť spor vzájomnou dohodou Zmluvných strán. V prípade neúspešnosti takéhoto riešenia sporu bude spor predložený príslušnému súdu.

6) Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu a dopĺňanie týchto VOP, pričom o zmenách informuje Odberateľov na internetovej stránke https://www.adresa.sk/vseobecne-obchodne-podmienky/ s uvedením dátumu, od ktorého tieto zmeny nadobúdajú účinnosť.

Tieto VOP nadobúdajú účinnosť od 01. 01. 2020