Informácia o spracúvaní a ochrane osobných údajov

Tieto informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov definujú, ako spracúvame osobné údaje a aké sú práva dotknutých osôb. Všetky údaje sú spracúvané podľa platných právnych predpisov, najmä § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

I. Definícia pojmov

Na účely spracúvania a ochrany osobných údajov majú pojmy uvedené v tomto dokumente nasledovný význam (pokiaľ z kontextu alebo VOP nevyplýva niečo iné):

1) GDPR – nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len ako GDPR).

2) Poskytovateľ – spoločnosť Q1.sk, s.r.o., so sídlom: M. Curie Sklodowskej 4, 851 04 Bratislava, IČO: 50495241, DIČ: 2120352399, zapísaná v OR MS BA III., oddiel: Sro., vložka č. 114252/B (ďalej len ako „Poskytovateľ“ vo všetkých gramatických tvaroch).

3) Odberateľ – fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva služby poskytované Poskytovateľom na základe Zmluvy o poskytovaní virtuálneho sídla uzavretej s Poskytovateľom (ďalej len ako „Odberateľ“ vo všetkých gramatických tvaroch).

4) Objednávka – objednávka Objednávateľa na poskytnutie vybraných Služieb ponúkaných Poskytovateľom (ďalej len ako „Objednávka“ vo všetkých gramatických tvaroch).

5) Služba – poskytnutie registračného sídla (virtuálneho sídla) alebo iných súvisiacich služieb, v zmysle Objednávky (ďalej len ako „Služba“ vo všetkých gramatických tvaroch).

6) Softvér – webová aplikácia Poskytovateľa, ktorá slúži Objednávateľovi na využívanie, úpravu alebo pridanie služieb (ďalej len ako „Softvér“ vo všetkých gramatických tvaroch).

7) Zmluvné strany – Poskytovateľ a Odberateľ spoločne (ďalej len ako „Zmluvné strany“ vo všetkých gramatických tvaroch množného čísla).

8) Zmluva –  písomná Zmluva o zriadení registračného sídla a poskytovaní služby „Virtuálne sídlo“, uzatvorená medzi Poskytovateľom a Odberateľom. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodli inak (ďalej len ako „Zmluva“ vo všetkých gramatických tvaroch).

9) Zákon – Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“ vo všetkých gramatických tvaroch).

II. Ochrana osobných údajov

1) Vyplnením a odoslaním objednávkového formulára Objednávateľ potvrdzuje, že rozumie Podmienkam ochrany osobných údajov, vyjadruje s nimi svoj súhlas a akceptuje ich v plnom rozsahu.

2) Poskytovateľ spracúva osobné údaje podľa príslušných ustanovení nariadenia GDPR a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3) V rámci zlepšovania kvality služieb používa Softvér Poskytovateľa súbory cookies. Objednávateľ môže súbory cookies obmedziť alebo úplne zakázať, čo však môže mať vplyv na technické prostriedky nevyhnutné na odoslanie Objednávky, a tým aj na uzavretie Zmluvy.

4) Objednávateľ má ako dotknutá osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami GPDR a Zákona tieto práva:

  • právo odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov,
  • právo na prístup k osobným údajom,
  • právo na opravu osobných údajov,
  • právo na výmaz (zabudnutie) osobných údajov,
  • právo na obmedzenie spracovávania osobných údajov,
  • právo namietať proti spracovávaniu osobných údajov,
  • právo na prenosnosť osobných údajov,
  • právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

5) Poskytovateľ je pri plnení Zmluvy povinný:

  • postupovať v súlade s GDPR a so Zákonom,
  • poučiť zamestnancov o právach a povinnostiach, ktoré im vyplývajú zo Zákona, o zodpovednosti za porušenie,
  • určiť zodpovednú osobu,
  • prijať bezpečnostné opatrenia na zabránenie zneužitiu, odcudzeniu a strate osobných údajov.

6) Pri objednaní a využívaní Služieb poskytovaných Poskytovateľom sú spracúvané a uchovávané nasledovné osobné údaje:

   • titul, meno a priezvisko,
   • dátum narodenia / rodné číslo,
   • pohlavie,
   • adresa,
   • telefón,
   • e-mail,
   • IP adresa,
   • podpis.

Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie objednávky Služieb,  výkon práv a povinností vyplývajúcich zo vzťahu medzi Zmluvnými stranami.

7) Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po nevyhnutnú dobu na výkon práv a povinností, vyplývajúcich zo vzťahu Zmluvných strán, maximálne však 10 rokov od ukončenia Zmluvy, alebo po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovávaním osobných údajov na účely marketingu; maximálne 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu. Po uplynutí lehôt podľa predošlej vety Prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

8) Príjemcovia osobných údajov sú obchodní partneri Prevádzkovateľa, ktorí mu formou subdodávok pomáhajú zabezpečovať Služby:

  • IT špecialisti; subjekty zaoberajúce správou Softvéru,
  • webhostingové služby; subjekty zodpovedné za služby ukladania dát,
  • banky, subjekty poskytujúce platobné služby,
  • reklamné a marketingové agentúry; subjekty poskytujúce služby rozposielania e-mailových správ,
  • účtovnícke služby; subjekty poverené vedením účtovníctva.

V prípade, že Poskytovateľ pridá nového subdodávateľa, ktorý je príjemcom osobných údajov, Poskytovateľ informuje Objednávateľa a Objednávateľ má právo vysloviť námietku.

9) Objednávateľ nemusí uviesť osobné údaje, tie sú však nevyhnutnou požiadavkou pre uzatvorenie Zmluvy a jej riadne plnenie.

10) Ak to charakter Služieb vyžaduje, Objednávateľ určí Oprávnenú osobu na preberanie poštových zásielok a uvedie jej údaje v rozsahu:

   • meno a priezvisko,
   • dátum narodenia / rodné číslo,
   • adresa,
   • podpis.

Účelom spracovania údajov sú identifikácia Oprávnenej osoby pri vyzdvihovaní zásielok, ochrana zásielok proti ich výdaju neoprávnenej osobe a ochrana listového tajomstva. Objednávateľ môže určiť Oprávnenú osobu iba so súhlasom dotknutej osoby, ktorej údaje chce uviesť ako Oprávnenú osobu.

III. Záverečné ustanovenia

1) Objednávateľ sa zaväzuje oznamovať akékoľvek skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť plnenie ochrany osobných údajov v zmysle tohto dokumentu.

2) Poskytovateľ spracúva osobné údaje v súlade s GDPR, Zákonom a vynakladá maximálne úsilie na zaistenie bezpečnosti osobných údajov voči strate, zneužitiu, neoprávnenej zmene a neoprávnenému spracovaniu. K Osobným údajom majú prístup len oprávnené osoby Poskytovateľa a v nevyhnutnom rozsahu aj jeho subdodávatelia.

3) Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu tohto dokumentu. Po zmene ho bezodkladne zverejní na webovej stránke https://www.adresa.sk/ochrana-osobnych-udajov/

Tento dokument nadobudol účinnosť zverejnením dňa 01. 01. 2023